Conditii de utilizare

Folosirea acestui site sau a oricărei părţi din conţinutul sau indică acceptarea şi aprobarea acestor termeni de folosire, a politicii de restricţii şi confidenţialitate şi a altor notificări ce apar pe acest site. În caz de neacceptare şi de nerespectare a celor de mai sus, persoanele respective nu au permisiunea de a accesa şi de a folosi aceste servicii sau acest site.

PDI România îşi va asuma dreptul, la libera sa alegere, să adauge, să modifice sau să elimine orice termeni ce fac parte din condiţiile de utilizare fără să anunţe sau să-şi asume vreo responsabilitate. Orice schimbare a Condiţiilor de utilizare va intra în vigoare imediat, odată cu apariţia schimbărilor respective pe site. Acceptarea de a revedea periodic condiţiile de utilizare şi utilizarea ulterioară a site-ului după schimbările prevăzute în Condiţiile de utilizare vor fi considerate o acceptare a acestor schimbări.

Absolvirea de răspundere

Utilizarea acestui site şi toate informaţiile conţinute, descărcate sau accesate de pe acest site sunt oferite ca atare, fără garanţii de orice fel, inclusiv garanţii implicite sau garanţii de piaţă, fără a se urmări un anumit scop sau încălcarea drepturilor unei a treia părţi. PDI România nu va fi responsabil pentru nici o problemă sau o disfuncţionalitate a reţelelor sau a liniilor telefonice, sistemelor de internet online , serverelor, furnizorilor de acces internet, echipamente, calculatoare, programe sau a oricărui alt element ce poate cauza stricăciuni computerelor personale ca rezultat al utilizării acestui site.

PDI România îşi rezervă dreptul, la libera sa discreţie, să modifice şi să interzică accestul sau să oprească temporar sau permanent orice parte a acestui site sau orice informaţie conţinută în acesta fără asumarea responsabilităţii de a notifica utilizatorii.

Vizitatorii acestui site acceptă şi sunt de acord că folosesc informaţiile conţinute în el pe propriul lor risc. Sub nici un motiv, PDI România nu va fi responsabil pentru daune-interese directe, indirecte, cauzate de şi reieşite din utilizarea acestui site, chiar dacă PDI România a fost avertizat de posibilitatea unor astfel de daune.

Conduita şi obligaţiile utilizatorului

Utilizatorii accepta respectarea următoarelor reguli de folosire a acestui site. Prin urmare, utilizatorii accepta că:

* Nu vor încărca, posta sau transmite pe acest site sau prin intermediul său informaţii ce contravin legilor, ce au un conţinut discriminatoriu, rasist, ameninţător, obscen, pervers, jignitor, calomnios sau sunt contestabile.

* Nu vor încălca drepturile de proprietate individuală, drepturile de autor, politica de confidenţialitate, drepturile de publicitate sau oricare alte drepturi de proprietate ale celorlalţi.

* Nu vor încărca viruşi, troieni, scripturi sau alte programe de acest gen.

* Nu vor întrerupe, încarcă excesiv, interfera sau încerca să obţină acces neautorizat la orice porţiune a acestui site, a sistemelor sale de computere, servere sau reţele.

* Nu vor oferi informaţii false despre ei, nu se vor da drept alte persoane şi nu vor încerca să ne înşele asupra identităţii lor sau asupra originii conţinutului oferit, a mesajelor sau a altor informaţii.

* Nu vor transmite mesaje junk, scrisori în lanţ sau alte forme nesolicitate de poştă electronică bulk sau mesaje în duplicat.

* Nu vor culege informaţii despre alţi vizitatori ai site-ului fără consimţământul acestora şi nu vor extrage sistematic date sau câmpuri de date, cum ar fi date financiare sau adrese de poştă electronică.

* Nu vor vinde accesul către PDI România sau către utilizarea acestuia şi a nici unui fragment accesat direct de pe el.

Alte site-uri, informaţii, produse şi servicii

Link-uri către alte site-uri sau referinţe către produse sau servicii oferite de alte părţi pot fi accesate după bunul plac al utilizatorilor şi nu reprezintă aprobarea noastră faţă de:

* organizaţiile care operează aceste site-uri;

* conţinutul, politicile de confidenţialitate sau alţi termeni de utilizare a acestor site-uri;

* produsele şi serviciile oferite de aceste site-uri.

Aşa cum nu avem control sau responsabilităţi asupra altor site-uri sau asupra informaţiilor oferite de alte companii sau organizaţii sau asupra produselor şi serviciilor oferite de alte site-uri, nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru utilizarea celor menţionate mai sus, ea făcându-se pe propria răspundere a celor care ne accesează.